Mi Sheberakh

Mi Sheberakh Avoteinu: Avraham, Yitzhak, v’Yaakov, v’Imoteinu: Sarah, Rivka, Rachel v’Leah, Hu yivarekh virapei et haholeh/haholah _____ ben/bat ______ HaKadosh Barukh Hu yimalei rahamim alav/aleha, l’hahalimo/l’hahlimah, u-l’rap’oto/u-l’rap’otah, l’hahaziko/l’hazikah, u-l’hay-oto/u-l’hay-otah. V’yishlah lo/lah bim-hera r’fuah shlemah, r’fu-at hanefesh u-r’fu-at hagoof, b’tokh sh’ar holei Yisrael v’holei yoshvei tevel, hashta ba’agalah u-vizman kariv, v’no-mar, Amen! An English Translation May […]